how to build your own website
PRIVACYVERKLARING HOF KRICHELEBERG (mei 2018)

Dit is de Privacyverklaring van vakantiestudio’s Hof Kricheleberg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 58416153 en is onderdeel van MIJN MOMENT coaching en asinotherapie door Marielle Colen en Serve Sleijpen, Stevensweg 10 te Bocholtz (bereikbaar onder nummer 06-49688898 of info@hofkricheleberg.nl verder te noemen als Hof Kricheleberg. We kunnen deze Privacyverklaring aanpassen. Deze versie is gemaakt in mei 2018.

Hof Kricheleberg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons, omdat u bij ons een vakantie accommodatie geboekt heeft.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hof Kricheleberg houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen (middels website en exemplaar in de vakantiestudio) en deze respecteren.

Grondslag voor verwerking persoonsgegevens

Uw boeking vormt de grondslag voor verwerking van persoonsgegevens.

 

Wie verwerkt persoonsgegevens binnen Hof Kricheleberg?

Persoonsgegevens worden binnen Hof Kricheleberg verwerkt door:

• De eigenaren van Hof Kricheleberg: Marielle Colen en Serve Sleijpen

Doelstellingen verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van uw boeking worden door Hof Kricheleberg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• De persoonsgegevens zijn van belang voor de zakelijke overeenkomst die wij met onze gasten sluiten. Ook zijn er fiscale verplichtingen in dit opzicht (aangifte en verantwoording toeristenbelasting, inkomstenbelasting etc) die wij bij de wet tenminste 7 jaar moeten kunnen verantwoorden tegenover de belastingdienst.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hof Kricheleberg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Naam;

• Voornaam;

• Geslacht;

• Geboortedatum;

• Nationaliteit;

• Telefoonnummer;

• Mobiel nummer;

• E-mailadres;

Verwerking door derden

Reserveringsgegevens kunnen indirect (via Booking.com of AIRBNB) bij ons binnengekomen zijn. In de daaropvolgende communicatie vermelden wij in het bezit te zijn van deze gegevens en verwijzen wij naar onze privacyverklaring. Voor deze gegevens gelden dezelfde veiligheidsmaatregelen.

Hof Kricheleberg is wettelijk verplicht naamsgegevens, geboortedatum en nationaliteit en datum verblijf te verzamelen en door te geven aan de gemeente Simpelveld ivm afdracht toeristenbelasting.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt zoals hierboven beschreven. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Hof Kricheleberg tijdelijk opgeslagen (gedurende uitsluitend en niet uitgebreider dan nodig bewaard). Voor de financiële administratie (nachtregister, boekhouding en wettelijke verplichting belastingdienst) gedurende 7 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• De eigenaren van Hof Kricheleberg, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

• We hanteren een beleid van gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen;

• Hof Kricheleberg maakt geregeld back-ups van de digitaal vastgelegde persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Eventuele toekomstige medewerkers van Hof Kricheleberg met inzage- en/of bewerkingsrechten van de persoonsgegevens zullen worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hofkricheleberg.nl

Sociale media

Met betrekking tot onze Sociale Media pagina's (Facebook) gelden de aldaar in de gebruiksvoorwaarden omschreven privacy voorwaarden, met dien verstande dat wij van onze kant de privacy waar mogelijk hebben gemaximaliseerd zover als onze persoonlijke instellingen van deze media dit toelaten.

Rechten omtrent uw gegevens U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hofkricheleberg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Toestemming Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Hof Kricheleberg, Marielle Colen en Serve Sleijpen, Stevensweg 10, 6351AV Bocholtz, info@hofkricheleberg.nl 06-49688898